جام هفته وحدت / شهرستان مروست

کسب مقام دوم " تیم والیبال پانیا" شهرستان مروست در جام هفته وحدت شهرستان مروست.